Przeglądy techniczne obiektów budowlanych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ) nakłada na właścicieli lub zarządców obowiązek posiadania Książki Obiektu Budowlanego, oraz przeprowadzanie okresowych obowiązkowych kontroli obiektów i rejestrowanie ich stanu technicznego w Książce Obiektu Budowlanego.

Posiadamy uprawnienia budowlane do wykonywania w/w przeglądów.

Oferujemy:

  • Zakładanie i prowadzenia książki obiektu budowlanego,
  • Wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków,
  • Badania instalacji elektrycznej,
  • Badania instalacji piorunochronnych,
  • Przeglądy instalacji wentylacyjnej i kominowej,
  • Przeglądy instalacji gazowej,
  • Inwentaryzacji obiektu budowlanego.

Zapraszamy do współpracy