BHP

Pracodawca, który nie jest obowiązany do powołania służby bhp (zatrudnia nie więcej niż 100 pracowników), ma obowiązek wykonywania zadań tej służby, (art. 23711 § 2 k.p.) lub może powierzyć, wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy albo pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 osób lub gdy Inspektor Pracy nakaże mu stworzyć służbę BHP musi utworzyć służbę BHP.

Posiadamy uprawnienia Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

1. Oferujemy opracowywanie:

 • Programów szkoleń instruktażu ogólnego,
 • Programu szkoleń instruktażu stanowiskowego,
 • Rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej 2 osoby,
 • Rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności fizycznej,
 • Zakładowych wykazów prac wzbronionym kobietom i młodocianym,
 • Instrukcji, wytycznych i zarządzeń wewnętrznych w dziedzinie bezpieczeństwa pracy.

2. Koordynowanie poddawanie się przez pracowników wymaganym badaniom lekarskim.

3. Opracowywanie dokumentacji świadczeń bhp:

 • Tabel norm przydziału odzieży, obuwia roboczego i ochronnego oraz środków higieny osobistej,
 • Norm przydziału środków utrzymania higieny osobistej,
 • Prania, naprawy, konserwacji odzieży i obuwia roboczego,
 • Wypłacania ekwiwalentów pieniężnych z powyższych tytułów,
 • Warunków i zasad przydziału płynów do picia i posiłków profilaktycznych.

4. Sprawdzanie warunków pracy i stanu bhp oraz przedstawianie zleceniodawcy występujących nieprawidłowości.

5. Koordynowanie przeprowadzania postępowania powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny zaistniałych wypadków przy pracy, między innymi:

 • Ustalanie okoliczności i przyczyn, które doprowadziły do powstania wypadku przy pracy,
 • Zebranie wyjaśnień poszkodowanego, informacji świadka wypadku i innych dowodów,
 • Sporządzanie obowiązującej dokumentacji powypadkowej i statystycznej,
 • Kompletowanie i prowadzenie dokumentacji wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

6. Prowadzenie obowiązujących kart i rejestrów:

 • Badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • Wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.

7. Dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, opracowywanie wyników i poziomu ryzyka, określanie działań korygująco - zapobiegawczych.

8. Sporządzanie okresowych ocen i analiz stanu bhp oraz przedstawianie wynikających z nich wniosków.

9. Doradztwo w sprawach stosowania przepisów bhp i technicznego bezpieczeństwa pracy.

10. Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych w zakresie bhp dla wszystkich branż i stanowisk.


Zapraszamy do współpracy.