ADR

Posiadamy uprawnienia Doradcy ds. Transportu Drogowego Towarów Niebezpiecznych.

Wszystkie podmioty zajmujące się przewozem oraz związanym z tym załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych w świetle przepisów Umowy Europejskiej ADR dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z 1957r, którą Polska ratyfikowała w 1975 r. ( Dz. U. Nr 194, poz. 1629 z 2002 r.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych mają obowiązek:
  • Ustanowienia w przedsiębiorstwie dyplomowanego Doradcy ds. Bezpieczeństwa, odpowiedzialnego za bieżące doradztwo, ocenę zgodności przewozów z wymogami Umowy ADR oraz sporządzanie raportów powypadkowych i z rocznej działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozów towarów niebezpiecznych.
  • Zatwierdzanie i przesyłanie w ustawowym terminie sprawozdania rocznego właściwemu ze względu na lokalizację Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego.
  • Przeszkolenia wszystkich osób wykonujących czynności w imieniu uczestnika operacji transportowych

Powyższe wymagania mogą być egzekwowane poprzez organy Inspekcji Transportu Drogowego oraz Państwowej Inspekcji Pracy, a niestosowanie się do ww. przepisów może grozić grzywną 5 000 PLN.

Zapraszamy do współpracy.